LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (08/11/2018) – (Lc 15, 1-10) – THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN