LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (19/9/2019) – (Lc 7, 36-50)