LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (12/9/2019) – (Lc 6, 27-38)