LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (13/9/2018) – (Lc 6, 27-38)