LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (12/7/2018) – (Mt 10, 7-15)