LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN. (08/02/2018) – (Mc 7, 24-30)