LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (14/9/2020) – (Ga 3, 13 – 17) LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ – Lễ Kính