LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (09/9/2019) – (Lc 6, 6-11)