LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (31/8/2020) – (Lc 4, 16-30) – CHÚA GIÊSU VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG NADARET.