LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (24/8/2020) – (Ga 1, 45 – 51) LỄ THÁNH BARTÔLÊMÊÔ, Tông đồ, Lễ Kính.