LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (03/8/2020) – (Mt 14, 22 – 36) – ĐỨC GIÊSU ĐI TRÊN MẶT NƯỚC.