LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (24/02/2020) – (Mc 9, 13-28 (Hl 14-29))