LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (14/9/2019) – (Ga 3, 13-17) – LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ – Lễ kính