LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (15/9/2018) – (Ga 19, 25-27) – LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI – Lễ Nhớ.