LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (11/7/2020) – (Mt 10, 24-33) THÁNH BÊNÊĐICTÔ, Viện phụ – Lễ Nhớ.