LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN THÁNH NĂM A 2020 (11/4/2020) – (Mt 28, 1 – 10) – TAM NHẬT VƯỢT QUA 2020 THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH.