LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ 2021 (06/02/2021) – (Mc 6, 30-34) – 25 tháng Chạp Canh Tý