LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (10/7/2018) – (Mt 9, 32-38)