LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (25/11/2018) – (Ga 18, 33b-37) THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN LỄ CHÚA GIÊSU VUA VŨ TRỤ– Lễ trọng