LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B (22/7/2018) – (Mc 6, 30-34)