LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A 2020 (12/7/2020) – (Mt 13, 1-9 hoặc 1-23) – DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG