LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A 2020 (23/02/2020) – (Mt 5, 38 – 48) – ĐỨC GIÊSU KIỆN TOÀN LUẬT MÔSÊ (tiếp theo)