LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A 2020 (25/10/2020) – (Mt 22, 34 – 40) – THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ