LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN VI THƯỜNG NIÊN NĂM B (11/02/2018) – (Mc 1, 40-45)