LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM B 2021 (07/02/2021) – (Mc 1, 29-39) – 26 tháng Chạp Canh Tý