Lễ Đức Mẹ Sầu Bi -Bổn mạng HĐGD Đaminh GX Tân Việt 15/9/2017.