LỄ ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH – Lễ Kính. THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ 2021 Lễ Nến. (02/02/2021) – (Lc 2, 22-32 hoặc 22-40) – 21 tháng Chạp Canh Tý.