LỄ CUNG HIỀN THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ – Lễ kính. LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (18/11/2020) – (Mt 14, 22-33) – THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN