Kinh Truyền Tin 06/10: Xin ban thêm đức tin cho chúng con