Kinh Phung vụ – Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm chẵn 16/11/2018.