Kinh phụng vụ – Thứ Sáu tuần 1 Mùa Vọng 08/12/2017.