Kinh Phụng vụ– Thứ sáu. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính 14/9/2018.