Kinh Phụng vụ – Thứ Năm Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm chẵn 08/11/2018.