Kinh Phụng Vụ – Thứ Hai tuần VII Thường niên 21/5/2018.