Kinh Phụng Vụ – Thứ ba tuần 14 Thường Niên 10/7/2018.