Khi dâng lễ cầu cho ai thì Linh mục có cần rao tên người đó không?