Khai mạc Thượng HĐGM Amazon: buổi làm việc đầu tiên