Hướng tới việc cử hành lần đầu tiên Chúa nhật Lời Chúa (26.1): Kinh thánh là cuộc sống