Hiệp thông với đền thánh Đức Mẹ Guadalupe cầu nguyện cho quê hương Việt Nam