HĐMV GX TÂN VIỆT HÀNH HƯƠNG & TĨNH TÂM KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN TẠI NHÀ THỜ MỒ GP BÀ RỊA 12/11/2018.