HĐGMVN: Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa về một số lưu ý trong đời sống đức tin