HĐGMVN: Thông tin về sự ra đi của Đức cố Hồng y Roger Etchegaray