GP Đà Nẵng: Khai mạc Năm Thánh Tôn Vinh các Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam