Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 10: Chăm sóc những thương tích gia đình