Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

hdmvgxtanviet

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ Nhiệm Kỳ  2015  –  2019

Chủ Tịch HĐMVGX Tân Việt, nhiệm kỳ  2015  -  2019 Đương nhiệm

Chủ Tịch HĐMVGX Tân Việt, nhiệm kỳ 2015 – 2019 Đương nhiệm

Phêrô DƯƠNG MẠNH HÙNG -Phó Chủ Tịch Nội Vụ -nhiệm kỳ 2015 – 2019 Chú Truyền

Chú Truyền

Giuse NGUYỄN MINH TRUYỀN -Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ-nhiệm kỳ 2015 – 2019

 

 

 

 

 

Cô Thủy

Maria ĐỖ THỊ THANH THỦY -Thư Ký HĐMVGX

Chị Ban

Rosa M. DƯƠNG THỊ BAN -Thủ Quỹ HĐMVGX

 

 

 

 

 

 

1. Ô. Đaminh BÙI PHÚ KHA, 2. ô. Đaminh NGUYỄN THỤ 3 . Ô. Phaolo PHAN VĂN HÃN 4. Ô. Giuse NGÔ XUÂN KIỀU 5. O6. Gioan B TRẦN ĐÌNH THẠNH 6. ô. Đaminh NGUYỄN QUYÊN ( Uyển)

1. Ô. Đaminh BÙI PHÚ KHA, 2. ô. Đaminh NGUYỄN THỤ 3 . Ô. Phaolo PHAN VĂN HÃN 4. Ô. Giuse NGÔ XUÂN KIỀU 5. O6. Gioan B TRẦN ĐÌNH THẠNH 6. ô. Đaminh NGUYỄN QUYÊN ( Uyển)