Giáo xứ Tân Việt: Lễ giỗ Cha cố Đa minh Vũ Đức Triêm