GIÁO XỨ TÂN VIỆT : LỄ GIỖ 29 NĂM CHA CỐ ĐAMINH VŨ ĐỨC TRIÊM.