GIÁO XỨ TÂN VIỆT : GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2020.