GIÁO XỨ TÂN VIỆT : CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT MỪNG BỔN MẠNG.