GIÁO XỨ TÂN VIỆT : CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CHIA SẺ BÁC ÁI.